Mdm Beheer

Gepubliceerd jan. 19, 22
6 min read

Beheren Mobiele Devices

Dikke kans echter dat dit laatste niet het geval is, zo moet uit onderzoek van de Inspectie SZW worden geconcludeerd. Het rapport ‘De burger bediend in 2013’ over informatiebeveiliging bij gemeenten maakt op pijnlijke wijze duidelijk dat slechts 4 procent van de tachtig onderzochte gemeenten voor het opvragen van persoonsgegevens via Suwinet, het overheidssysteem voor gegevensuitwisseling op het gebied van werk en inkomen, voldoende beveiligingsmaatregelen heeft getroffen.

Kortom: de gemeentelijke overheden nemen het niet zo nauw met hun wettelijke verplichtingen op het gebied van privacybescherming en de beveiliging van jouw persoonsgegevens - mobile content management. Die gedachte is eens te meer schokkend nu ook al in eerder onderzoek geconstateerd was dat gemeenten er een flink rommeltje van maken. Het is al met al een hardnekkig gemeentelijk probleem, waarvoor de oplossing zich nog niet aandient - Enterprise Mobility + Security EMS.

Hij maakte me duidelijk dat informatiebeveiliging nooit de agenda van zijn gemeenteraad haalt. Raadsleden komen vanwege de hoeveelheid dossiers die zij in hun politieke werk moeten behandelen nooit toe aan informatiebeveiliging. Het onderwerp is daarmee een politiek ‘non-issue’. Ook binnen de ambtelijke top van menige gemeente wordt de bal niet of nauwelijks opgepakt of ontbreekt eenvoudigweg de benodigde expertise.

Apple Mdm

Medewerkers van sociale diensten vinden het bovendien soms wel zo gemakkelijk als zij zich met het oog op efficiënt werken in voorkomende gevallen niet gehinderd weten door lastige privacy- en beveiligingseisen. Een goed beveiligingsbeleid begint in iedere organisatie aan de top. Ook in gemeenten. Ik heb de burgemeester in kwestie daarom gecomplimenteerd voor de aandacht die hij persoonlijk aan dit beleidsveld binnen zijn gemeente geeft, waarna hij open en eerlijk respondeerde met de stelling dat hij eigenlijk toch nauwelijks kaas van informatiebeveiliging gegeten had.

 • mobile device management microsoft
 • mdm-systeem
 • Wat is MDM Apple?
 • Wat doet data management?
 • Wat is master data sap?
 • Want waarom ‘lonely at the top’? Op het punt van de gemeentelijke informatiebeveiliging valt immers nog een wereld te winnen. 51 Het conceptuele wordt op een inspirerende wijze verbonden met de overheidspraktijk. Dat geeft energie en zin om aan de slag te gaan.* Het sluitstuk van de mastercourse, met een voorbeeld uit mijn eigen sector, heeft ook nog een concreet vervolg gekregen.

  Mastercourse Woensdag 28 mei Do’s en don’ts en voorbeelden uit het buitenland Master: Klaartje Peters, hoogleraar Lokaal en regionaal bestuur aan de Universiteit Maastricht Elders is het al eerder gedaan; 3D. In Denemarken bijvoorbeeld vonden in 2007 grootscheepse bestuurlijke hervormingen plaats, waardoor het sociale domein nu volledig in handen van de gemeenten is.

  Apple Enterprise

  Device Manager MobileApplication Manager

  Denemarken heeft de transitie van de jeugdzorg van provincies naar gemeenten een aantal jaren geleden afgerond. KOMBIT, het ‘Deense KING’, bracht de gemeenten samen om een kwalitatief hoogwaardige, betaalbare IT-oplossing te realiseren. Deze IT-oplossing, DUBU, maakt samenwerking binnen en tussen gemeenten mogelijk door een gezamenlijke ‘taal’ te hanteren. Christiansen vertelt u hoe Deense gemeenten hun krachten hebben gebundeld bij de overgang van jeugdzorgtaken naar gemeenten.

  In de participatiesamenleving is samenwerking tussen overheden en burgers een must. Nieuwe technologieën bieden allerlei mogelijkheden om deze samenwerking vorm te geven. Burgernet en Verbeterdebuurt zijn mooie voorbeelden: burgers geven informatie door en verhogen zo de kwaliteit van toezicht en beheer. Toch roept burgerparticipatie ook een reeks fundamentele en praktische vragen op over democratische vertegenwoordiging en strijdige belangen.

  Hoe ga je om met gegevensuitwisseling, met privacy? Welke inzichten kun je toepassen en wat leren we van praktijken elders, ook in het buitenland? Iets verder vooruit kijkend: Wat kunnen we dan verwachten van burgerparticipatie en wat weten we nu al van praktijken op dit vlak? Wat werkt wel en wat werkt niet? Vier avonden, vier masters, vier cases en Marcel Thaens.

  Microsoft

  Daarna wordt onder leiding van Marcel Thaens een concrete casus besproken. U discussieert met de andere deelnemers over hoe de ervaringen uit de case doorvertaald kunnen worden naar uw eigen organisatie en projecten. Van 17. 00u tot 20. 00u, met halverwege een klein buffet en borrel na. Locatie: PBLQ HEC, Van de Spiegelstraat 12, Den Haag.

  Dit geldt zowel voor de keuze die klanten maken in het gebruik van informatiedragers om met de overheid te communiceren als voor het proactief aanreiken in dienstverleningsketens van inhoud voor de overheidsdienstverlening met als recente voorbeelden het vooringevulde belastingformulier en het online indienen van bezwaar tegen een opgelegde sanctie bij een verkeersovertreding.

  Er is weinig verschil tussen het boeken van een vakantie via internet of het online aanvragen van een vergunning bij de gemeente. ict beheer. Burgers en bedrijven verwachten in beide gevallen een dienstverlener die de vraag begrijpt, over de juiste data beschikt en daarmee klantvriendelijk handelt – ongeacht het kanaal dat wordt gebruikt voor de communicatie.

  Mdm Outsourcing

  Dat wil zeggen: niet bestaande systemen oplappen, maar de klantvraag centraal stellen en deze als startpunt gebruiken voor het ontwikkelen van nieuwe diensten die toegevoegde waarde hebben voor de klant en ook als zodanig worden ervaren. Digitalisering betekent dus meer dan het automatiseren van bestaande processen. Het begint bij het centraal stellen van de klant in de geboden 54 dienstverlening en het stellen van de vraag op welke wijze de dienstverlening op maat gesneden kan worden over de verschillende kanalen heen, zodat tegemoetgekomen wordt aan de toenemende behoefte van de klant aan gepersonaliseerde dienstverlening.

  Hiermee worden organisaties in de publieke sector geholpen hun eigen klant centraal te zetten in hun dienstverlening en zorg te dragen voor de juiste informatie, op het juiste moment, over het juiste kanaal. Centraal in deze aanpak van overheidsdienstverlening is het definiëren van de digitale strategie, ondersteund door medewerkers, processen en technologie.

  Dit start met het vaststellen van de huidige situatie. Waar staat de organisatie, wat zijn de pijnpunten en waar wil men heen, dat zijn de vragen die centraal staan in een sessie waarin acht aspecten van de digitale dienstverlening onder de loep worden genomen. Dit schetst een duidelijk beeld van de mate van volwassenheid van de huidige digitale dienstverlening.

  Apple Id Beheren

  Als onderdeel van de aanpak wordt voor een selectie van deze pijnpunten een verbeterhypothese opgesteld en gekeken welke aspecten van invloed zijn op het realiseren van een verbetering. Bijvoorbeeld ‘het verlagen van de kosten voor de dienstverlening aan burgers en bedrijven met 20 procent’ kan worden behaald door onder andere een verhoogde inzet en gebruik van kostenefficiëntere kanalen en het verlagen van het aantal telefonische contacten (iot).

  Dienstverlening aan een steeds meer zelf bepalende burger of zelf bepalend bedrijf vraagt om standaardisatie waarvan meerdere overheden gebruik kunnen maken (iot). Of een burger nu in Amsterdam woont of in Ulft, gebruikmaakt van diensten van de gemeente, de belastingdienst of het UWV; overheden zullen kanaalneutraal hun diensten op een uniforme en gepersonifieerde wijze moeten kunnen leveren.

  Emm UitbestedenMicrosoft

  Maar de grootste metafoor kwam van minister Stef Blok, een van de openingssprekers, die de zaal toesprak als een verzameling kathedralenbouwers en de Sint-Jan in congresplaats Den Bosch als voorbeeld nam. “De manier waarop we als overheid de automatisering geregeld hebben kent wel een parallel met de manier waarop vroeger zo’n kathedraal gebouwd werd.

  Navigation

  Home

  Latest Posts

  Tablet Beheer

  Published Feb 10, 22
  6 min read

  Mdm Beheer

  Published Jan 19, 22
  6 min read